چالش های خواستگاری دختر از پسر

به گزارش وبلاگ تالار پذیرایی، خواستگاری دختر از پسر منع شرعی یا عرفی ندارد، اما چالش هایی دارد که عموما به فرهنگ جامعه و نگرشی که افراد به این موضوع دارند، بازمی شود.

چالش های خواستگاری دختر از پسر

مهمترین چالش خواستگاری دختر از پسر مغایرت آن با فرهنگ و عرف حاکم برجامعه است. حتی ابراز علاقه یک دختر به یک پسر می تواند قضاوت ها و پیشداوری هایمتفاوتی را به دنبال داشته باشد که در بیشتر مواقع دربرگیرنده قضاوت های منفی درمورد دختر است. آداب و سنت در بیشتر جوامع درخواست ازدواجرا از سوی پسر مطلوب می داند و همیشه حرکت های خلاف جریان رودخانه ممکن است با واکنشخوبی روبرو نگردد. برای تغییر یک سنت ابتدا به تغییر نگرش افراد جامعه احتیاج است و دراین مورد آنچه که از اولویت برخوردار است تغییر نگرش مردان جامعه به زنانی است کهدر مسیری متفاوت قدم برمی دارند.

مسائل خواستگاری دختر از پسر

1- فرهنگ جامعه

خواستگاری،باید از سه حوزه فرهنگ، اعتقاد، ضوابط و قواعد اجتماعی مورد آنالیز قرار گیرد. در هیچقانونی معین نشده است که دختر از پسر خواستگاری نکند و یا هیچ الزامی هم وجود نداردکه حتما پسر از دختر خواستگاری کند. از لحاظ اعتقادی در هیچ روایتی و یا آیه ای نیامدهاست که پسر باید از دختر خواستگاری کند. اما از لحاظ فرهنگ عمومی که به تدریج شکل گرفتهاست؛ در جامعه این گونه نهادینه شده است که معمولا دخترها رفتاری همراه با کرشمه دارندو تمایل به مورد پسند قرار دریافت و جلوه گری در آنها زیاد است، اینطور متعارف شده استکه پسر باید برای ابراز عشق به دختر پا جلو بگذارد و از او درخواست ازدواج کند که اینفرهنگ به صورت عمومی در بین افراد جامعه القاء شده است.

2- نگرش منفی مرد

مسایل فرهنگی در مردان نگرشی منفی بهخواستگاری دختر از پسر ایجاد نموده است. تا جایی که یکی از نگرانی دختران برایاقدام به ابراز علاقه و خواستگاری این است که با شنیدن جواب منفی غرورشان شکستهگردد و یا حتی اگر با جواب منفی روبرو نشوند، بعدها و در زندگی مشترک، این خواستگاریبه دستاویزی برای مرد برای سرکوب و سرزنش تبدیل گردد . به همین دلایل فرهنگی کارشناسانتنظیم خانواده و مشاوران خانواده معتقدند برای این کار باید فرهنگسازی گردد. به عقیدهآنها می توان با تغییر سبک زندگی این مساله را هم به مرور جا انداخت .

3- تکیه به ازدواج سنتی

تغییر شیوه زندگی دختران و استقلال آنهابه نظر می رسد کم کم می تواند به پذیرش خواستگاری دختر از پسر یاری کند و این فرهنگرا تغییر دهد. نتایج پژوهش ها در ایران نشان داده زنان با ازدواج مدرن توانایی بیشتریدر زمینه ارتباطی دارند در نتیجه آشنایی زوجین قبل از ازدواج می تواند در چگونگی ارتباطزوجین در ادامه زندگی تاثیر عمیقی گذاشته و موجب بهتر شدن این بُعد از کارکرد خانوادهگردد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد از لحاظ ایفای نقش بین زنان دارای ازدواجمدرن و زنان دارای ازدواج سنتی، زنان با سبک ازدواج مدرن در ایفای نقش در زندگی زناشوییدارای توانایی بیشتری هستند. از دیگر مواردی که زنان با سبک ازدواج مدرن را نسبت بهزنان با سبک ازدواج سنتی متفاوت نموده ابراز مهر و محبت به یکدیگر و در نظر داشتن هیجاناتعاطفی و احساسی به طرف مقابل است که باز هم تحقیقات نشان داده زنان با سبک ازدواج مدرنبهتر و بیشتر ابراز هیجان می نمایند .

4- در نظر ندریافت شرایط و ویژگی ها

در ابراز علاقه و خواستگاری دختر ازپسر رعایت بعضی مسائل و ویژگی های طرف مقابل نیز حائز اهمیت است. مثلا پسران کمرو وخجالتی موارد مناسبی در این زمینه هستند. برعکس زمانی که دختری فقط براساس معیارهای ظاهری می خواهد از پسری خواستگاری کند باید منتظرنه شنیدن و حتی مورد تمسخر قرار دریافت باشد. انتخاب های نادرست زنان در این زمینهحتی اگر خواستگاری به ازدواج منجر گردد، احتمال شکست در آینده را در پی دارد. پس اگرکسی می خواهد در شرایط سنتی ایران چنین ریسکی کند، باید حتما مرد مورد نظرش را از هرنظر آنالیز نموده و مطمئن باشد که مورد مناسبی برای این کار است .

آیا مردان زنان طرد نماینده را دوستدارند؟

باور عامیانه ای وجود دارد که معتقد استاگر زنی آغاز نماینده یک رابطه باشد و به مردی ابراز علاقه نموده و او را به برقراریرابطه ترغیب کند، آن مرد هر گونه علاقه خود را نسبت به آن زن از دست خواهد داد آنهمتنها به این دلیل که برای آغاز رابطه دردسری نداشته و زن کار را برای او راحت نمودهاست. این تنها یک باور نادرست کلیشه ای می باشد.

این عقیده که زنان ضعیف هستند و احتیاج دارندمردی را به دام خود بیاندازند بسیار جنسیت گرایانه و مبتنی بر تبعیض جنسی است. حتیچنانچه بعضی زنان باشند که چنین باوری دارند. مردان حیوان نیستند که آنان را رام واهلی کنید. آنال انسان هایی هستند که همان آسیب پذیری ها و همان ناامنی هایی را دارندکه زنان.

زنان نیز مانند مردان هرگز نباید آگاهانهکاری نمایند تا جنس مقابل احساس حقارت و نخواستنی بودن و ترک شدگی کند. آن هم تنها بااین هدف که او را وادار نمایند به دنبال آنها بیفتد و به دستشان بیاورد. این باور بسیاربیمارگونه است. البته آن دسته از مردان که چنین نگرش و برخوردی را مهیج می دانند ممکناست از چنین رفتاری استقبال نمایند چرا که این رفتار این حس بدوی و غریزی را که آنانشکارچی اند و زنان آشکار، در آنان زنده می نماید. چنین مردانی تشنه قدرت هستند و دوستدارند زنان را همیشه سرجای خودشان نگه دارند.

البته منظور این نیست که یک دختر در مهمانیبه طرف مردی برود و بگوید که: چه هیکلی زیبایی داری... یا بامن ازدواج می کنی؟،منظور این نیست که روزی پنج بار به طرف زنگ بزنید، حتی هنگامی که او یک بار هم به شمازنگ نمی زند. اما عکس این رفتار نیز عمل کردن از موزه قدرت و اعتماد به نفس زنی بیزاراز انفعال نیست. این رفتار عین بی ملاحظگی و نفرت انگیزو زننده است. زنان هرگز چنین رفتاری را در حق خود نمی پسندند، بنابراین چه چیزی باعثمی گردد خیال کنید که این رفتار احساس خوبی به مردان می دهد.

خودتان باشید. این کار ساده تر و بی زحمت تراست. چه با خواستگاری دختر از پسر چه با خواستگاری پسر از دختر وقتی خودتان باشید می توانیدمطمئن باشید چنانچه مردی از شما خوشش آمد شما را برای خاطر خودتان دوست دارد نه آنچهخیال می نماید هستید.

گردآوری: مجله اینترنتی وبلاگ تالار پذیرایی

منبع: setare.com

به "چالش های خواستگاری دختر از پسر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چالش های خواستگاری دختر از پسر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید